Reglement Heuzese Dorpsquiz 2019

Lees het reglement goed door voordat je je team inschrijft. Met het betalen van het inschrijfgeld gaat men expliciet akkoord met het reglement.

Algemeen
De Heuzese Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – vragen en opdrachten worden ingevuld en uitgevoerd. De organisatie van de Heuzese Dorpsquiz is in handen van de werkgroep “Heuzese Dorpsquiz”, hierna te noemen ‘de organisatie’. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Bij inschrijving als team verklaart u kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Heuzese Dorpsquiz, waaronder dit reglement. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en afzonderlijke deelnemers. Wanneer er naar de website wordt verwezen, wordt er www.Heuzesedorpsquiz.nl bedoeld. 

Teams
Een team mag bestaan uit maximaal 15 personen. De teams bestaan in de kern uit personen die woonachtig zijn in Heusden, zijn geweest of anderszins raakvlakken met Heusden hebben of mensen die in Heusden woonachtig zijn. De minimumleeftijd is 18 jaar. Ieder team heeft 1 teamcaptain. De teamcaptain is de contactpersoon van het team en dient een aantal gegevens in te vullen Het Inschrijvingsformulier is vanaf 1 november 2019 te vinden op de website. De teamcaptain van het team is woonachtig in Heusden en is minimaal 18 jaar oud. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Heusden en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Heuzese Dorpsquiz deel te nemen. Deze werkplek moet vooraf bekend worden gemaakt bij de organisatie. 

Inschrijven
Een team kan zich uitsluitend aanmelden via www.heuzesedorpsquiz.nl.
Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams, dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. Voor de eerste editie van de Heuzese Dorpsquiz geldt geen maximaal aantal teams. Het aantal teams wat deel kan nemen wordt bepaald aan de hand van aantal opgegeven deelnemers. Op het moment dat de maximum capaciteit van “Hart van Heuze” wordt bereikt zal de inschrijving stoppen.

Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke/unieke) teamnaam op te geven. De organisatie heeft het recht een naam af te keuren. De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden. Het inschrijfgeld voor de eerste editie van de Heuzese Dorpsquiz bedraagt € 25,-. De inschrijving is pas definitief als de organisatie het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het moment van ontvangst van het inschrijfgeld bepaalt de volgorde van inschrijving.
Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
Mocht het inschrijfgeld niet tijdig betaald worden, kan de plaats van het team vergeven worden aan de eerst volgende op de reservelijst. 

Deelnemen
Na inschrijving, door de invulling van het inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd alle informatie.
Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is tijdens het ophalen van de quiz en de officiële speluitleg kan niet deelnemen aan de Heuzese Dorpsquiz. Tijdens het ophalen van het quizboek worden de officiële spelregels voor de Heuzese Dorpsquiz uitgelegd. De exacte tijden ontvangen jullie vooraf per mail. De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Heuzese Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de avond van de quiz.
De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren voor het genoemde tijdstip. Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek waarvoor men locaties in Heusden moet (be)zoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Uiteraard heeft dit wel invloed op de uitslag. De locaties dient men lopend of met een fiets zonder ondersteuning te bezoeken.

Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd of anderszins niet toegestaan voertuig, zal het desbetreffende team punten in mindering krijgen. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats van het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal, mits anders vermeld, te worden ingevuld. De bladzijdes dienen op volgorde terug in de map te komen zitten. Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip, worden ingeleverde vragenboeken van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee voor de prijzen. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
 
Puntentoekenning en uitslag
De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig met de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen en natuurlijk de Heuzese roem. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Het doel voor de Heuzese Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale behaalde puntenaantal. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
De bekendmaking van de uitslag van de Heuzese Dorpsquiz vindt plaats op de feestavond/prijsuitreiking. De uitslag van de Heuzese Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen
De organisatie stelt jaarlijks een of enkele  geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Ieder team kiest een vereniging, stichting of een ander goed doel in de gemeente Asten uit om het prijzengeld aan toe te kennen. Naast een geldprijs is er voor het winnende team ook een andere ludieke verrassingsprijs beschikbaar.

Ten slotte
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Heuzese Dorpsquiz. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving kunnen worden gediskwalificeerd en worden dan niet opgenomen in de einduitslag.
Tijdens de Quizdag en de daaropvolgende feestavond van de Heuzese Dorpsquiz worden er foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Heuzese

Dorpsquiz
Door inschrijving en het voldoen van het inschrijfgeld geef je blijk van kennis en instemming met dit reglement.